Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 21 februari 2018
Menu

Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 21 februari 2018

Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag 21 februari 2018 om 20.00 uur in
“Ons Trefpunt” in Schuinesloot. 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, Wim Somsen. 
 2. Mededelingen van de voorzitter.
 3. Notulen jaarvergadering 2017 van de notulist, Wim Spijker.
 4. Financieel verslag 2017 van de penningmeester, Herma Nijhof.
 5. Kascontrole.
  • verslag kascontrolecommissie
  • benomen nieuw commissielid
 6. Bestuursverkiezing.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Somsen
  • Op dit moment van dit schrijven is er nog geen vervanger gevonden.
 7. Rondvraag.
 8. Pauze.
 9. Spreker van de Stuw over dorpsvisie De belt / Schuinesloot.
 10. Sluiting door de voorzitter.