Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Toekomstvisie De belt / Schuinesloot
Menu

Toekomstvisie De belt / Schuinesloot

Met de overhandiging van de “Toekomstvisie Schuinesloot/De Belte” door de werkgroep aan het bestuur van
Streekbelang De Belt/Schuinesloot, is het nu zaak een start te maken met de actiepunten die door de werkgroep zijn aangedragen. Deze actiepunten zijn gericht op de vier thema’s waarop de werkgroep zich heeft gericht, te weten; Leefbaarheid en Wonen, Ontmoeting en Recreatie, Duurzaamheid en Infrastructuur en Bedrijvigheid. Hieronder worden per thema de actiepunten kort weergegeven:

Leefbaarheid en wonen
* Instellen werkgroep ‘wonen’, die samen met jongeren, ouderen en gemeente Hardenberg de vraag en mogelijkheden van levensloop bestendige (huur) woningen in kaart gaat brengen;

* Ontwikkelen buurtloket. Medewerkers kunnen bewoners info en advies geven dan wel verwijzen naar Samen Doen, nieuwkomers welkom heten en wegwijs maken in het wonen op het platteland en bezoeken van langdurig zieken;

* Instellen werkgroep verkeersveiligheid die het rijgedrag van dorpsgenoten aan de kaak stelt, bewegwijzering alternatieve route vrachtverkeer gaat onderzoeken, gesprekken met de gemeente over de
verkeerskruising Schuinesloot/ De Belte intensiveert, wegverbreding
Geert Migchelsweg op de gemeentelijke agenda krijgt.

Ontmoeting en recreatie
* Stimuleren werkwijze gebruikersoverleg multifunctioneel dorpsgebouw;
* Onderzoek mogelijkheden buurtkamer, buurtwinkel, ruilbibliotheek, mama café en wandelclub;
* Door ontwikkelen dorpsagenda;
* Stimuleren initiatief groene dorpsplein;
* Installeren jongerenwerkgroep voor onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid ontmoetingsplek jongeren;
* Verbeteren functionaliteit website op met name informatievoorziening.

Bedrijvigheid
* Verdere ontwikkeling van de kleinschalige bedrijvigheid door gebruik te maken van leegstaande gebouwen.
* Ontwikkelen van een ondernemersplatform in Schuinesloot/ De Belte, waar bestaande en startende ondernemers gebruik kunnen maken van elkaars expertise en samen nieuwe mogelijkheden gaan ontwikkelen.

Duurzaamheid
* Installeren werkgroep, die in samenwerking met omliggende dorpen gaat kijken naar mogelijkheden van duurzame energie, bijv. collectieve aanschaf van zonnepanelen.

De volledige Toekomstvisie Schuinesloot/ De Belte vindt u door op onderstaande link te klikken:
http://online.fliphtml5.com/qkftn/qrbm/?1561365243672