Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Programma Wonen 2025: rust en ruimte, met oog voor elkaar ook in de toekomst
Menu

Programma Wonen 2025: rust en ruimte, met oog voor elkaar ook in de toekomst


In de gemeente Hardenberg is het goed wonen, werken en leven. In de komende tien jaar blijft het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Hardenberg groeien. Dat betekent dat er behoefte blijft aan nieuwbouwwoningen. In het Programma Wonen zijn de woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 beschreven. Het college van B&W biedt het Programma Wonen voor vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Wethouder Martijn Breukelman (wonen): “We zien allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op onze woonomgeving. Er is sprake van vergrijzing, er zijn veel ontwikkelingen rondom duurzaamheid, we zien toenemende wensen rondom zorg en het buitengebied kent z’n eigen uitdagingen. We moeten meebewegen met de realiteit, zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Daarom willen we met kleinere projecten inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag bouwen we de eerstkomende jaren extra woningen. Daarbij letten we goed op de woonkwaliteit. Ook willen we ruimte bieden aan nieuwe woonvormen zoals erfdelen, thuishuizen en particulier opdrachtgeverschap. Door flexibel te zijn en door plannen in samenspraak met woningzoekenden te maken, zorgen we ervoor dat vraag en aanbod op de woningmarkt goed blijven matchen.”

De juiste woning voor elk huishouden
De ambities in het Programma Wonen richten zich op een aantal specifieke groepen. Voor starters op de woningmarkt moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om kleine rij- en hoekwoningen en appartementen.
Doorstromers vormen de grootste groep op de Hardenbergse woningmarkt. Zij willen vaak verhuizen naar een ruime koopwoning. Ouderen hebben daarbij keuzevrijheid. Ze kunnen verhuizen naar voor hen aantrekkelijke woningen in en rond het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart. Of ze worden gestimuleerd hun woning aan te passen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast liggen er kansen voor woonzorginitiatieven in de kleinere kernen voor ouderen die extra zorg nodig hebben.
Vooral in de kleine kernen moet ruimte blijven voor nieuwbouw van eengezinswoningen. Wel is het zaak dat bestemmingsplannen voor nieuwbouwprojecten flexibel zijn zodat gemakkelijk kan worden ingespeeld op de vraag op de woningmarkt.
In een woonzorgonderzoek wordt in kaart gebracht wat de behoefte is aan verschillende vormen van wonen met zorg. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de woonbehoefte van bijzondere en kwetsbare doelgroepen, zoals inwoners met een indicatie voor beschermd wonen. Voor mensen die met spoed een woning zoeken willen gemeente en corporatie inzetten op het realiseren van flexibele en tijdelijke huurwoningen.

Werk maken van de energietransitie
Het verduurzamen van de woningen in de gemeente Hardenberg is een prominent onderdeel van het Programma Wonen. Hier ligt vooral een opgave voor de particuliere woningeigenaren. Mogelijkheden om woningeigenaren te stimuleren maatregelen te nemen, worden onderzocht.
De corporatie zorgt ervoor dat sociale huurwoningen in 2021 het energielabel B hebben. De ambitie voor 2050 is dat alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Daarvoor worden bestaande woningen verduurzaamd, maar er is ook sprake van sloop en vervangende nieuwbouw.
Inzet is dat de woonlasten voor de huurders gelijk blijven. Hiervoor maakt de corporatie een plan van aanpak.

Huren in Hardenberg
Ongeveer een derde van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. In de grotere kernen is nog veel vraag naar sociale huurwoningen. De ambitie is om 250 tot 300 sociale huurwoningen bij te bouwen. Veel huurwoningen zijn ruime eengezinswoningen, terwijl er steeds meer vraag is naar woningen voor kleine huishoudens. Daarom is de opgave voor de komende jaren om de bestaande huurwoningen beter af te stemmen op de vraag.

Behoud van vitale woonomgeving
In het Programma Wonen is ook aandacht voor het behoud van de aantrekkelijke en vitale woonomgeving die de gemeente Hardenberg inwoners biedt. Samen met plaatselijk belangen wil de gemeente kijken naar mogelijkheden om voorzieningen in kernen of wijken nieuw leven te blazen. Verder wordt gestreefd naar een goede mix van koop- en huurwoningen in kernen of wijken.

Bouwen naar behoefte
Een deel van de ambities uit het Programma Wonen zijn voor alle kernen in de gemeente Hardenberg gelijk. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen kernen. Daarom is het streven om in de komende jaren te komen tot een gebiedsvisie voor het wonen per gebied in de gemeente. De eerder afgesloten convenanten over woningbouw met de plaatselijk belangen vormen hiervoor al een goede basis. De gebiedsvisies worden samen met de plaatselijk belangen uitgewerkt.

Agenda Wonen
Om snel zicht te hebben op resultaat en ruimte te houden om snel in te spelen op veranderingen in de woningmarkt, richten concrete maatregelen en afspraken zich op de komende twee jaar. Deze praktische uitwerking van het Programma Wonen staat in de Agenda Wonen 2019-2020. De gemeente voert de Agenda Wonen samen met de woningcorporatie, plaatselijk belangen, ontwikkelaars en zorgaanbieders uit.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het Programma Wonen 2025 en de Agenda Wonen 2019-2020 nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 12 maart in de oriënterende ronde en neemt op 26 maart een besluit.