Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Denkt u nog aan de jaarvergadering 21 februari 2018
Menu

Denkt u nog aan de jaarvergadering 21 februari 2018

Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag 21 februari 2018 om 20.00 uur in
“Ons Trefpunt” in Schuinesloot. 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, Wim Somsen.
 2. Mededelingen van de voorzitter.
 3. Notulen jaarvergadering 2017 van de notulist, Wim Spijker.
 4. Financieel verslag 2017 van de penningmeester, Herma Nijhof.
 5. Kascontrole.
  • verslag kascontrolecommissie
  • benomen nieuw commissielid
 6. Bestuursverkiezing.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Somsen
 7. Rondvraag.
 8. Pauze.
 9. Uitleg over het dorpslan. John Eilert en Klaas Bouwman van Stichting De Stuw  zijn bereid gevonden u deze avond meer te vertellen over het belang van een dorpsplan. Een dorpsplan beschrijft hoe een dorp er over vijf, tien of twintig jaar uitziet.
  Tijdens deze avond wordt de eerste stap gezet naar een dorpsplan voor de buurtschappen Schuinesloot en De Belte. Van groot belang is hierbij de inbreng van de bewoners van het dorp zelf.
 10. Sluiting door de voorzitter.